Persondatapolitik

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic I/S (”Medicals Nordic”) er forpligtet til, og respekterer den enkeltes ret til at få sine personoplysninger behandlet på lovlig vis. Vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Dataansvarlig

Når Medicals Nordic foretager undersøgelser, diagnostik og behandling, er Medicals Nordic ansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger. Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at kunne yde den bedst mulige behandling. Personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. 

Indsamling af oplysninger

Medicals Nordic indsamler og behandler følgende oplysninger, herunder personoplysninger, idet omfang det er relevant for den pågældende undersøgelse, diagnostik eller behandling:

1. Almindelige oplysninger:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer. 

2. Følsomme oplysninger: 

Helbredsoplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar mv. og evt. etniske, religiøse, seksuelle eller sociale oplysninger. 

Frivillighed

Personoplysninger gives/oplyses frivilligt til Medicals Nordic forud for eller i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Patienter/kunder er ikke forpligtet til at give ovenstående personoplysninger til Medicals Nordic, men konsekvensen heraf vil være, at Medicals Nordic i nogle tilfælde ikke kan foretage en undersøgelse, diagnostik eller behandling. 

I nogle tilfælde indsamles personoplysninger fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Medicals Nordic behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik. 

Videregivelse af oplysninger

Sundhedspersonale og administrativt personale hos Medicals Nordic har adgang til indsamlede person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i den relevante undersøgelse eller behandling, eller bidrager til dokumentation, journalisering og/eller fakturering af en undersøgelse eller en behandling. 

Det kan være situationer hvor det er nødvendigt forud for eller i forbindelse med en konkret undersøgelse, diagnostik eller behandling, at videregive personoplysninger til:

1. Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse, diagnostik eller behandling eller ved henvisning. 

2. RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at Medicals Nordic er forpligtet hertil ifølge gældende lovgivning. 

3. De regionale afregningskontorer i forbindelse med afregning i det omfang regionen betaler for en undersøgelse eller behandling. 

4. Landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen ved udstedelse af recepter. 

5. Pårørende eller forsikringsselskaber. 

Personoplysninger bliver aldrig overført til tredjelande (udenfor EU).

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive personoplysninger er: 

Til brug for den almindelige undersøgelse, diagnostik eller behandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 

Herudover er Medicals Nordic forpligtet til at behandle en række personoplysninger ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens § 60. 

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Oplysninger kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke.

Personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber efter forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 

Personoplysninger videregives alene til pårørende efter forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, har patienten/kunden ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis et samtykke tilbagekaldes påvirker det ikke undersøgelsen, diagnostik eller behandlingen forud for en tilbagekaldelse, herunder oplysninger videregivet baseret på dette samtykke. 

Brug af databehandlere

Indsamlede personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere:

Aver og Lauritsen ApS (journalisering)

DAK-E (digitale forløbsplaner)

DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af udfyldte spørgeskemaer). 

Rettigheder

Patienter/kunder har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Medicals Nordic har registreret og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. 

Ved spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af rettigheder, kan vi kontaktes:

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic I/S
Jægersborg Alle 14, 3. sal
2920 Charlottenlund
Telefon: 31905959
E-mail: info@medicalsnordic.dk 

Sikkerhed

Medicals Nordic beskytter alle indhentede personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter indhentede personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil patienten/kunden blive underrettet om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Opbevaringsperiode

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum 10 år. 

Det kan opstå situationer hvor vi er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i givet fald, vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Øvrige personoplysninger

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os på info@medicalsnordic.dk