PRIVATLIVSPOLITIK

CHARLOTTENLUND LÆGEHUS MEDICALS NORDIC I/S

Behandling af personoplysninger i forbindelse med udførelse af antigentest for COVID-19

 

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic I/S (“Medicals Nordic” eller “vi”) er den dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes på:

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic I/S

Jægersborg Allé 14, 3. sal

2920 Charlottenlund

Telefon: 31905959

CVR. Nr. 39322730

E-mail: info@medicalsnordic.dk

 

Vi indsamler og behandler en række personoplysninger om dig, når du bliver testet for, om du er smittet med COVID-19.

1   BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Formål #1

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at konstatere, hvorvidt du er været smittet med COVID-19. Dette sker som led i vores udførelse af opgaven med COVID-19 tests for de danske regioner.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

·       Navn

·       Telefonnummer

·       CPR-nummer

·       Testtype

·       Adresse for fysisk teststed

·       Dato for test

Helbredsoplysninger: Oplysninger om, hvorvidt du er smittet med COVID-19.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

·      Navn, CPR-nummer og telefonnummer direkte fra dig

·      Adresse for fysisk teststed og dato for test genereres automatisk

·      Oplysning om testresultat registreres fra prøvesvaret

 

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af § 2 i bekendtgørelse nr. 1919 af 11. december 2020 om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt artikel 9, stk. 2, litra h.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

– Databehandlere, som leverer ydelser til os

– Se formål #3.

Vi har efter journalføringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) pligt til at journalføre de oplysninger om dig, som vi behandler i forbindelse med, at du bliver testet for COVID-19.

Efter journalføringsbekendtgørelsens § 15 skal journalen opbevares i mindst 10 år, som løber fra den seneste optegnelse i journalen. I henhold hertil opbevarer vi dine personoplysninger i mindst 10 år, efter du er blevet testet for COVID-19.

 

Formål #2

Vi behandler også personoplysningerne med henblik på at foretage smittekontakt, dvs. kontakte dig og orientere om smitten samt rådgive omkring smitteopsporing. Dette sker kun, hvis din test er positiv.

 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

·       Navn

·       Telefonnummer

·       CPR-nummer

·       Testtype

·       Adresse for fysisk teststed

·       Dato for test

·       Den testedes svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning

Helbredsoplysninger: Oplysninger om, at du er smittet med COVID-19.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

·      Direkte fra dig.

·      Se formål #1.

Se formål #1.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

– Databehandlere, som leverer ydelser til os

– Se formål #3.

Se formål #1.

 

Formål #3

Indberetning af testsvar til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

·       Navn

·       Telefonnummer

·       CPR-nummer

·       Testtype

·       Adresse for fysisk teststed

·       Dato for test

Helbredsoplysninger: Oplysninger om, hvorvidt du er smittet med COVID-19.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

·      Se formål #1

Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1919 af 11. december 2020 om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation, at Medicals Nordic er forpligtet til at anmelde positive resultater af test for COVID-19 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vores videregivelse af dine personoplysninger til STPS sker således på baggrund af bekendtgørelsens § 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt artikel 9, stk. 2, litra i.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

– Se formålsbeskrivelsen.

– Databehandlere, som varetager indberetningen på vores vegne.

Se formål #1

Formål #4

Indberetning af testsvar til Statens Serum Institut (SSI).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

·       Personnummer

·       Adresse for fysisk teststed

·       Testtype

·       Testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation).

·       Testens resultat (fx negativ, positiv eller inkonklusiv)

·       Den testedes svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning, som angivet i Statens Serum Instituts anvisninger.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

·      Se formål #1

Det følger endvidere af § 1 i bekendtgørelse nr. 99 af 27. januar 2021 om anmeldelse af COVID-19 forpligtet til at anmelde resultatet af prøven og relevante oplysninger fra prøvesvaret af test for COVID-19 til Statens Serum Institut.

Vores videregivelse af dine personoplysninger til SSI sker således på baggrund af bekendtgørelsens § 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt artikel 9, stk. 2, litra i.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

– Se formålsbeskrivelsen.

– Databehandlere, som varetager indberetningen på vores vegne.

Se formål #1

Formål #5

Endelig behandles oplysningerne til administration af opgaven med COVID-19 tests for de danske regioner.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

·       Navn

·       CPR-nummer

 

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

·      Direkte fra dig

 

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af § 4 i bekendtgørelse nr. 1919 af 11. december 2020 om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt artikel 9, stk. 2, litra i.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

– Regionerne

Se formål #1

 

 

2   DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har følgende rettigheder:

·       Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

·       Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

·       Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

·       Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

·       Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

·       Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

·       Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 1. februar 2021